Get Adobe Flash player

postheadericon Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông năm học 2010-2011

Tải công văn 220/HD-PGDĐT.

Tải phiếu đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

Tải phiếu đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học.

Tải phiếu đánh giá chuẩn giáo viên THCS.

Tải phiếu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THCS.

Tải phiếu đánh giá viên chức không trực tiếp dạy lớp.

Tải phiếu đánh giá công chức.

Tải phiếu tổng hợp.

 

UBND QUẬN Ô MÔN                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 220 /HD-PGDĐT                                                                   Ô Môn, ngày 25 tháng 3   năm 2011

V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

Kính gửi:     Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học

và trung học cơ sở trong quận Ô Môn

Căn cứ công văn số 5875/BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11 tháng 7 năm 2006 về hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2008 về ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Căn cứ Thông tư số 29/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 30/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;

Nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn hướng dẫn các trường thực hiện đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên cuối năm học 2010-2011 như sau:

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác trong các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trong quận Ô Môn.

2. Mục đích đánh giá, xếp loại:

a. Đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức nhằm mục đích làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; làm căn cứ để các cấp quản lý giáo dục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên trong toàn ngành giáo dục.

b. Đánh giá, xếp loại giáo viên là việc làm thường xuyên của các cơ sở giáo dục trong từng năm học nhằm thúc đẩy đội ngũ không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học.

3. Yêu cầu, đánh giá xếp loại:

a. Đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên phải đảm bảo các kết luận đúng và chính xác.

b. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức thực hiện hàng năm vào cuối năm học.

II. NHỮNG QUI ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Đánh giá, xếp loại giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo có tham gia trực tiếp giảng dạy thực hiện theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2008 về ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2. Đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học có tham gia trực tiếp giảng dạy thực hiện theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 ban hành qui định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

3. Đánh giá, xếp loại giáo viên trung học cơ sở có tham gia trực tiếp giảng dạy thực hiện theo Thông tư số 30/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;

4. Đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở thực hiện theo Thông tư số 29/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD; công văn số 1962/BGDĐT-NGCBQLGD.

5. Đánh giá, xếp loại đối với Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và Phó hiệu trưởng, nhân viên ở tất cả các trường thực hiện theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV, ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn số 3040/BGD&ĐT-TCCB, ngày 17/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy trình thực hiện việc đánh giá được nêu tại Điều 9 của Quyết định này. Riêng đối với Hiệu trưởng thì Trưởng phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp đánh giá.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI:

Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

Đối với Hiệu trưởng các trường thì Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp đánh giá. Hồ sơ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm:

+ Hồ sơ đánh giá chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở: kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng, kết quả đánh giá của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (được thể hiện trong các mẫu phiếu của Phụ lục 1, 2, 3) và trích biên bản họp Hội đồng trường về nội dung tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thảo luận, góp ý cho hiệu trưởng.

+ Hồ sơ đánh giá Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học: phiếu tự đánh giá có cho điểm từng nội dung và trích biên bản họp Hội đồng trường về nội dung tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thảo luận, góp ý cho hiệu trưởng.

Kết quả tổng hợp đánh giá và hồ sơ đánh giá Hiệu trưởng gửi về bộ phận TCCB, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn trước ngày 10/5/2011.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trong quận Ô Môn triển khai thực hiện tốt qui chế đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm học 2010-2011.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc trao đổi trực tiếp với bộ phận TCCB, Phòng giáo dục và đào tạo để phối hợp giải quyết; mọi thông tin cần thiết và các biểu mẫu có trên webside của Phòng giáo dục và đào tạo mục công tác TCCB./.

Nơi nhận                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi                                                                                (Đã ký)

- Lưu: VT.

                                                                                                  Nguyễn Hùng Dũng

Phim Tư Liệu
Lịch Việt
Đơn Vị Triển Khai
dntct
giata
Tra Tự Điển
Tra từ điển:

 

Đơn Vị Tài Trợ