Get Adobe Flash player

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” NĂM HỌC 2011–2012

Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Chỉ thị số 2516/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Thực hiện kế hoạch số 2224/KH-SGD-ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 và từ nay đến năm 2011;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2011-2012 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiề,. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Giáo dục và Đào tạo với nội dung như sau:

Tải về

Phim Tư Liệu
Lịch Việt
Đơn Vị Triển Khai
dntct
giata
Tra Tự Điển
Tra từ điển:

 

Đơn Vị Tài Trợ